Дәүләт комитеты карарларына һәм гамәлләренә (гамәл кылмау) шикаять белдерү тәртибе

Норматив-хокукый актларга, норматив булмаган хокукый актларга һәм Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының һәм аның вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмау) һәм башка карарларына шикаять белдерү (бәхәсле дип игълан итү) тәртибе

 

Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә, норматив-хокукый актларга, норматив булмаган хокукый актларга һәм Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының һәм аның вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмау) һәм башка карарларына суд тәртибендә, шулай ук тиешле мөрәҗәгатьне (шикаять) Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына җибәрү юлы белән судка кадәр (судтан тыш) тәртиптә шикаять белдерелергә мөмкин.

 

Дәүләт органнарының, җирле үзидарә органнарының норматив-хокукый актларына, норматив булмаган хокукый актларына, вазыйфаи затларның карарларына, гамәлләренә (гамәл кылмау) суд тәртибендә шикаять белдерү (бәхәсле дип игълан итү) тәртибе

 

Дәүләт органнарының, җирле үзидарә органнарының норматив-хокукый актларына, норматив булмаган хокукый актларына, вазыйфаи затларның карарларына, гамәлләренә (гамәл кылмау) суд тәртибендә шикаять белдерү (бәхәсле дип игълан итү) тәртибе билгеләнә:

– 14.11.2002 ел, №138-ФЗ Россия Федерациясенең Гражданлык-процессуаль кодексы;

– 24.07.2002 ел, №95-ФЗ Россия Федерациясе Арбитраж процессуаль кодексы;

– 30.12.2001 ел, №195-ФЗ “Административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексы”;

– “Гражданнарның хокукларын һәм ирекләрен бозган гамәлләргә һәм карарларга карата судка шикаять белдерү турында” 27 апрель, 1993 ел, №4866-1 Россия Федерациясе Законы.

 

Норматив-хокукый актларга, норматив булмаган хокукый актларга һәм Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының һәм аның вазыйфаи затларының гамәлләренә (гамәл кылмау) һәм башка карарларына шикаять белдерүнең (бәхәсле дип игълан итү) административ тәртибе

 

1.Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының норматив-хокукый актларына шикаять белдерү тәртибе.

Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитетының билгеләнгән тәртиптә кабул ителеп, басылып чыккан норматив-хокукый акты белән Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан Республикасы Конституциясе, федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары һәм Россия Федерациясе һәм  Татарстан Республикасының башка норматив-хокукый актлары нигезендә гарантияләнгән хокуклары һәм ирекләре санга сугылмый дип санаган гражданнар һәм юридик затлар, гамәлдәге законга каршы килү сәбәпле, әлеге актны яки аның бер өлешен юкка чыгару турында гариза белән Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына мөрәҗәгать итүгә хокуклы. 

 

2. Норматив булмаган хокукый актларга, Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты тарафыннан дәүләт хезмәте күрсәтү, дәүләт вазыйфалары үтәү барышында хәл ителгән карарларга һәм гамәлләргә (гамәл кылмау) шикаять белдерү тәртибе дәүләт хезмәте күрсәтүнең, дәүләт вазыйфасын үтәүнең тиешле административ регламентлары нигезендә билгеләнә.

“Россия Федераль тарифлар хезмәте тарафыннан бәхәсләрне судка кадәр карап тикшерү буенча дәүләт хезмәте күрсәтү тәртибе турында” 30.11.2012 ел, №ДС-9826/4 мәгълүмати хат

 

Соңгы яңарту: 8 июнь 2017, 16:41

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования